Lawenda 1.jpeg Lawenda 3.jpeg Lawenda 4.jpeg Pawilon J - widok z krużganków Pawilon K Szpital z lotu ptaka

Misja

 

                         

RAZEM OSIĄGNIEMY SUKCES

                                                                Misja SSz im. Ks.Biskupa J. Nathana

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Samorząd Województwa.

            Zakres działalności Szpitala obejmuje świadczenia stacjonarne w zakresie: rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, psychiatrii
i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej w zakresie neurologii, psychiatrii i leczenia uzależnienia od alkoholu. Ponadto szpital zapewnia całodobowy dostęp do diagnostyki specjalistycznej.

            Poprzez wspólne zaangażowanie pracowników stawiamy na rozwój Szpitala i doskonalenie jakości świadczonych usług aby zapewnić profesjonalną opiekę pacjentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Strategię SSz w Branicach będziemy realizować poprzez następujące cele taktyczne:

 1. Poprawę i zapewnienie dobrych warunków pobytu pacjentów oraz warunków pracy dla pracownikom.
 2. Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników.
 3. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny i wyposażenie oddziałów.
 4. Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej.
 5. Zapobieganie i nadzorowanie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej
  i cieplnej, prawidłowe zarządzanie odpadami i gospodarką wodno-ściekową.
 6. Poprawę estetyki otoczenia Szpitala.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i właściwej jakości zdrowotnej produkowanych posiłków poprzez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 8. Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka zgodnie z normami:
  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005.

 

            Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników do realizacji polityki, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania           oraz deklaruje pełną odpowiedzialność za jej realizację i doskonalenie przy zapewnieniu odpowiednich zasobów dla przyjętej polityki.

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                      /-/ Krzysztof Nazimek

Data
17 września
wtorek