20190617_123254.jpeg 20200618_170057.jpeg 20200624_180104.jpeg 20200628_110701.jpeg 20200704_200722.jpeg 20200704_200731.jpeg 20200704_200836.jpeg 20200704_202018.jpeg 20200707_100926.jpeg 20200709_093448.jpeg 20200709_093714.jpeg 20200710_125023.jpeg 20210510_143027.jpeg 20210510_143143.jpeg 20210510_143306.jpeg 20210520_111919.jpeg IMG_0070.jpeg IMG_0124.jpeg IMG_0138.jpeg IMG_0146.jpeg IMG_0217.jpeg IMG_1152.jpeg IMG_1970.jpgef.jpeg Lawenda 1.jpeg Lawenda 3.jpeg Lawenda 4.jpeg Pawilon J - widok z krużganków Pawilon K Szpital z lotu ptaka

Misja

 

                         RAZEM OSIĄGNIEMY SUKCES

                                                                Misja SSz im. Ks.Biskupa J. Nathana

 

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Samorząd Województwa.

            Zakres działalności Szpitala obejmuje świadczenia zgodnie z zawartymi umowami z NFZ w zakresie: psychiatrii, rehabilitacji, opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Szpital zlokalizowany w Branicach przy ul. Szpitalnej 18.  

            Poprzez wspólne zaangażowanie wszystkich pracowników zobowiązujemy się do ciągłego rozwoju Szpitala i doskonalenia jakości świadczonych usług aby zapewnić profesjonalną opiekę pacjentom oraz ochronę  środowiska i bezpieczeństwo zdrowotne żywności zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Dyrekcja Szpitala zobowiązuje się do realizacji strategii SSz w Branicach poprzez następujące cele taktyczne:

  1. Poprawę i zapewnienie dobrych warunków pobytu pacjentów oraz warunków pracy.
  2. Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników.
  3. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny i wyposażenie oddziałów.
  4. Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej.
  5. Nadzorowanie i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej
    i cieplnej, prawidłowe zarządzanie odpadami i gospodarką wodno-ściekową.
  6. Poprawę estetyki otoczenia Szpitala.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i właściwej jakości zdrowotnej produkowanych posiłków poprzez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  8. Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka zgodnie z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005.

            Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników do realizacji polityki, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

oraz deklaruje pełną odpowiedzialność za jej realizację i doskonalenie przy zapewnieniu odpowiednich zasobów dla przyjętej polityki.

Branice, dnia 11.10.2021r.

 

                                                                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                                                                    /-/ Krzysztof Nazimek

Flaga Unii Europejskiej - Projekty unijne
Data
01 czerwca
czwartek