20190617_123254.jpeg20200618_170057.jpeg20200624_180104.jpeg20200628_110701.jpeg20200704_200722.jpeg20200704_200731.jpeg20200704_200836.jpeg20200704_202018.jpeg20200707_100926.jpeg20200709_093448.jpeg20200709_093714.jpeg20200710_125023.jpeg20210510_143027.jpeg20210510_143143.jpeg20210510_143306.jpeg20210520_111919.jpegIMG_0070.jpegIMG_0124.jpegIMG_0138.jpegIMG_0146.jpegIMG_0217.jpegIMG_1152.jpegIMG_1970.jpgef.jpegLawenda 1.jpegLawenda 3.jpegLawenda 4.jpegPawilon J - widok z krużgankówPawilon KSzpital z lotu ptaka

Misja

 

                         RAZEM OSIĄGNIEMY SUKCES

                                                                Misja SSz im. Ks.Biskupa J. Nathana

 

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Samorząd Województwa.

            Zakres działalności Szpitala obejmuje świadczenia zgodnie z zawartymi umowami z NFZ w zakresie: psychiatrii, rehabilitacji, opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Szpital zlokalizowany w Branicach przy ul. Szpitalnej 18.  

            Poprzez wspólne zaangażowanie wszystkich pracowników zobowiązujemy się do ciągłego rozwoju Szpitala i doskonalenia jakości świadczonych usług aby zapewnić profesjonalną opiekę pacjentom oraz ochronę  środowiska i bezpieczeństwo zdrowotne żywności zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Dyrekcja Szpitala zobowiązuje się do realizacji strategii SSz w Branicach poprzez następujące cele taktyczne:

  1. Poprawę i zapewnienie dobrych warunków pobytu pacjentów oraz warunków pracy.
  2. Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników.
  3. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny i wyposażenie oddziałów.
  4. Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej.
  5. Nadzorowanie i zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej
    i cieplnej, prawidłowe zarządzanie odpadami i gospodarką wodno-ściekową.
  6. Poprawę estetyki otoczenia Szpitala.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i właściwej jakości zdrowotnej produkowanych posiłków poprzez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  8. Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka zgodnie z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005.

            Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników do realizacji polityki, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

oraz deklaruje pełną odpowiedzialność za jej realizację i doskonalenie przy zapewnieniu odpowiednich zasobów dla przyjętej polityki.

Branice, dnia 11.10.2021r.

 

                                                                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                                                                    /-/ Krzysztof Nazimek

Flaga Unii Europejskiej - Projekty unijne
Data
29 maja
środa